خالی کن خودتو...

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور


بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور

بی شعور

عوضی

احمق

بی نزاکت

خر

کثافت

بی فرهنگ

نادان

کوته فکر

دون پایه

مزدور


+حقته.وقتی نمیتونی داااااااااد بزنی،حقته...

درباره من
اینجا؛ روان‌پریشیِ یک روانشناسِ روانی را می‌خوانید...
آرشیو مطالب
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان