ن داشت

+ دوسم داشت؟!
- آره...
+ اگه دوسم داشت، چرا رفت؟!
- دوست نداشته پس!
+ دوسم نداشت؟!
- آره...
+ اگه دوسم نداشت چرا موند؟!
- دوست داشته پس!
+ دوسم داشت؟!
- نه...
رفیعه
اینجا؛ روان پریشیِ یک روانشناسِ روانی را میخوانید...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان